Vår politik

Vi strävar efter att människor ska ha mer frihet att växa. Det är genom människors idéer, företagsamhet och ansvar för varandra som samhällen utvecklas.

Visioner för Piteå

I detta visionsdokument återfinns en del av resultatet av den visionsdag som Liberalerna i Piteå haft. Dokumentet ska inspirera dig i ditt arbete med de politiska frågorna i Piteå å Liberalernas vägnar.

Liberalerna i Piteå ska sträva efter att skolorna runt om i kommunen ska behållas. Skolorna runt om i kommunen ska hålla hög kvalité vad gäller utbildning och kompetens men också ta tillvara på de goda exempel på kamratskap och medmänsklighet bland eleverna. För att kunna erbjuda kvalificerade pedagoger på kommunens samtliga verksamheter ska Piteå kommun erbjuda attraktiva arbetsplatser på kommunens samtliga verksamheter som finns i dagsläget. Vi anser inte att antalet elever på en skola ska avgöra dess varande eller ickevarande, det ska vara en samsyn mellan föräldrar, pedagoger, barn och kommun om en skola ska stängas eller ej. Liberalerna i Piteå vill att skolungdomar får så goda förutsättningar i livet som möjligt för att möta olika stadier i livet. Därför anser vi att ämnet hälsa och rörelse bör få en mer framträdande roll i utbildningen framförallt på gymnasienivå än den har idag. Där fokus ska ligga på välmående och inte prestation. Liberalerna i Piteå ska verka för att Solanderskolan blir kvar intakt och att eleverna får arbetsro genom mindre grupper och fler vuxna i klassrummet.

Vi hävdar bestämt att inget barn i Piteå kommun ska serveras lunch före klockan 11. Vi är positiva till att privata aktörer får leverera mat till våra skolor och maten ska präglas av ett långsiktigt tänk. Det ska i huvudsak vara närodlat, med ett “ekologiskt krav” samt att de olika enheterna ska ha större självstyre vad gäller matekonomin.

Piteå kommun står inför ett digert arbete när det gäller de sociala bitarna. Liberalerna vill mer, mycket mer än den nivå som finns idag.

Liberalerna i Piteå anser att hemtjänsten inte ska vara så minutplanerad som den är idag så att brukarna av hemtjänsten inte själva kan påverka vad tiden ska användas till och inte. Det ska vara möjligt för hemtjänstens brukare att välja bort en insats en dag till förmån för annan önskad hjälp just den dagen. Vi ser med glädje fram emot den dag då fler aktörer får möjlighet att utöva tjänster i hemmet för de äldre.

Vi är med andra ord för LOV även då ha möjligheten att kunna utföra fritidsintressen utan att detta ska vara planerat i flera månader i förväg. Målgruppen har inte möjlighet att med sina egna pengar utföra fritidsintressen likt en frisk medborgare kan, inte ens i närheten av, därför bör vi som kommun ta ett större ansvar. Det finns ett stort antal brukare  som idag står i kö för att få komma till ett gruppboende, alla med olika behov, här behöver kommunen satsa ännu mer, vi anser också att det ska finnas ett specialiserat gruppboende med som blir gamla. Med personal som är  utbildade för att ta hand om just denna målgrupp. Den personal som i dagsläget arbetar på våra olika gruppboenden och dagliga verksamheter ska erbjudas utbildningar för fördjupad kunskap inom såväl sjukdomslära och bemötande samt handledning för att få möjlighet till personlig utveckling samt ha en större trygghet i hur olika situationer ska hanteras på jobbet. Vi vill också att kommunen ska ta ett ännu större ansvar när det gäller subventionerade anställningar. Idag finns ett styrdokument som säger att varje förvaltning ska han minst en subventionerad anställd per var 100e anställd. Vi vill minska denna kvoten till 50, för vi anser att alla kan inte göra allt, men alla kan bidra med något.

Stad och land hand i hand är en fras som används ofta i marknadsföring av Piteå kommun, vi i Liberalerna vill inte bara uttala dessa fina ord, vi vill också att det ska vara en självklar uppfattning hos kommunens innevånare att så också är fallet. Vi vill till att börja med att stadshuset ska vara ett kommunhus, det är till för hela kommunens service. Inte bara stadens. Vi vill undvika segregation med klassboenden i stan genom att underlätta byggandet av såväl privatpersoner som byggfirmor på landsbygden. Vi vill skapa ett åtgärdspaket för att underlätta för byggande på landsbygden så att vi fortsätter att ha den levande lansbyggd som vi önskar ha. Det ska finnas en flerstegsraket för den allt äldre befolkningen i kommunens alla delar. Raketen ska ge möjlighet till flytt från villa till hyresrätt, från hyresrätt till specifika pensionärsboende och slutligen från pensionärsboende till ett vård och omsorgsboende. För att en allt äldre befolkning ska kunna bo kvar ute i byar och på landsbygden samt att kommunens ungdomar och pendlande arbetsföra vuxna ska ha större möjlighet att välja kollektivt istället för att alltid måsta använda sig av egna fordon så måste kommunen utöka kommunikationerna hela vägen ut till kommunens alla fyra hörn!

Kan en liten kommun som Arjeplog ha en busslinje ut till en by i fjällkanten med en invånare så kan en stor kommun som Piteå minst kunna erbjuda innevånarna i byar som Backträsk, Koler och Renön.

Den landsbygdspeng som idag fördelas ut efter äskande från olika byaföreningar ska vara indexreglerad för ökade möjligheter för landsbygden att utveckla sig på egen hand. Vi i Liberalerna har en vision om hur Noliaområdet skulle kunna utvecklas att bli en ny stadsdel med lummiga parker och vackra miljöanpassade bostadshus inte en barbapappa på mage.

I den senaste tidens diskussion om en fotbollshall har Liberalerna i Piteå valt att ha följande inställning till. Vi anser inte att det är klokt att satsa på en uppblåsbar variant som inte står emot det vinterklimat som vi har här i Piteå. Vi anser att satsningar på en permanent fotbollshall är en klokare lösning och kommer således fler till nytta. Vi anser också att det ökade intresset av att röra på sig och den hälsotrend som råder ska uppmuntras. Detta genom att bland annat satsa på en utbyggnad av Öjebyns simhall, med en bassäng som är godkänd för tävlingar på högre nivå än idag. Vi kommer värna för att lekparker på landsbygden ska vara lika självklara som de i stan samt att Kultur park och fritid även ska se till att landsbygdens byar blir besmyckade under sommartid med blommor samt bedriva skötseln av dessa.

Det finns ingen nämnd som har större påverkan på innevånarna i kommunen än just Fastighets- och servicenämnden. Här tas alla beslut kring hur maten ska serveras till samtliga vård och omsorgsboenden samt skolor och förskolor i kommunen. De är de som är med och skapar en matkultur för barnen och de som i många fall serverar den sista måltiden i jordelivet för kommunens befolkning. Därför är det av stor vikt att den mat som serveras ska hålla god kvalité och inte vara något som tummas på till förmån för effektivisering och minskade kostnader. Maten ska lagas på våra vård och omsorgsboenden, med omsorg för den äldre och erbjuda maträtter som är bekanta för just den generation som nu återfinns på våra boenden. Denna generation är vana något helt annat än våra barn. Våra barn ska kunna vara delaktiga i vad för mat som serveras på skolorna och kunna vara med vid tillagningsprocessen för att bidra till lärandet om hälsa och kost. Med andra ord, SLOPA STORKÖKEN!

Liberalerna anser att Dans och balettskolan ska vara kvar med motiveringen från årsredovisning 2016 ”Dansen är liksom musiken en viktig del för Piteås utveckling, såväl för näringslivet som för utbildning och kultur. Dansen är en etablerad konstform inom Piteå kommun och har en sammanhållen utbildningskedja från grundskolan till universitet.”

Tel: 073-921 86 68

Epost: piteliberalen@gmail.com
Hemsida: www.100p.se/liberalernapitea

Kontakta oss

8 + 1 =

Pin It on Pinterest